Barfab production group

Barfab products survey

فرم نظرسنجی محصولات

نام(Required)
مثال: 1400/01/01
کارایی و عملکرد محصول(Required)
راحتی کار با محصول (1 ماه پس از استفاده)(Required)
شکل ظاهری(Required)
رنگ‌آمیزی(Required)
شکل ظاهری(Required)
رنگ‌آمیزی(Required)
بی سر و صدا بودن محصول(Required)
کیفیت بسته‌بندی (از نظر زیبایی و استحکام)(Required)
دفترچه های راهنما و برچسب های محصول (مناسب بودن جهت درک و استفاده)(Required)
میزان رضایت از نحوه ارائه خدمات(Required)
نحوه برخورد سرویس کار(Required)
مراجعه به موقع سرویس کار(Required)
مسلط بودن سرویس کار در انجام کار(Required)
رعایت نظافت توسط سرویس کار(Required)
در هنگام انتخاب این محصول، کدام یک از موارد زیر بیشتر مورد توجه بوده است(حداقل 2 مورد علامت زده شود)(Required)
آیا برفاب را به سایرین توصیه می‌کنید؟(Required)