گروه تولیدی برفاب

رادیو برفاب

تو این مجموعه پادکست در نظر داریم نکاتی درباره استفاده صحیح از لوازم برقی، تعمیرات و نگهداری آنها رو با هم بررسی کنیم