برفاب

نمایندگان برفاب در مقاصد صادراتی

دفتر مرکزی

 • No. 16, 13th St, Gandi Ave, Tehran 15177-53714, Iran.
 • Tel / Fax: (+9821) 89 368

دفتر عراق

دفتر دبی

 • Royal Auto Centre Building, 2nd Flr, Office 207, Al-Maktoum Hospital St, Naif, Direa, Dubai, United Arab Emirates.
 • (+9714) 234 63 74 Fax: (+9714) 234 63 75 , P.O.BOX: 99746
 • Email: alwazin@gmail.com , info@thg-rafedain.com

دفتر چین

 • No. 2111-2117, Center Mansion, Cixi, Ningbo 315300, China.
 • Tel: (+86) 574 2369 9828
 • Fax: (+86) 574 6381 9292

دفتر تاجیکستان

دفتر کردستان عراق

 • 305 Opposite Holly zard, Building No.132, 60M Street, Erbil, Iraq.
 • Tel: (+964) 750 815 9500
 • Email: stargeneral.er.co@gmail.com

دفتر آذربایجان

 • Caucasus Official Office: Avenue Veraj Plaza Shamil Azizbeyov 140 AZ1014 Baku, Azerbaijan.
 • Tel: (+994) 124 043 348

دفتر آذربایجان

 • Azerbaijan Official Office :sadarak Shopping Center, Sira 4. No1 Baku, Azerbaijan.
 • Tel: (+994) 506 495 876

دفتر افغانستان

 • No. 8-9, Mobile Tower, Nader Pashton Road, Kabul.
 • Tel: (+93) 020 210 78 96
 • Email: shafuhadayat@gmail.com