برفاب

روز: 25 فروردین 1400

کولر آبی سلولزی

در این مقاله ، عملکرد کولر آبی سلولزی که از کاغذهای موجدار و متخلخل ساخته شده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نسل جدیدی از کولرهای تبخیری کولر آبی سلولزی است. کولر های آبی سلولزی از لحاظ عملکرد تفاوت زیادی با کولرهای آبی پوشالی ندارند. صرفا جنس پدهای آنها از به جای پوشال، از سلولز است. […]