برفاب

روز: 26 بهمن 1399

کسب رتبه 212 توسط برفاب در مراسم IM-100

کسب رتبه 212 توسط برفاب در مراسم IM-100

شرکت برفاب موفق گردید که در فرآیند رتبه بندی سال 1399 سازمان مدیریت صنعتی عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع در بین شرکت های هم رده و همچنین رتبه برتر از نظر شاخص فروش در گروه لوازم خانگی و الکتریکی را کسب نماید. شرایط کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع به شرح […]